Dannasm 054

Toshio Yoshizawa age71


Dannasm 053

Shunsaku Kawake age66


dannasm 052

Takeishi Hirayama age69


dannasm 051

Michio Kanoh age69


dannasm 049

Tomokazu Otani age61


dannasm 050

Osamu Shigematsu age67