Dannasm 004

Shu Takahashi age58

IMAGE:Shu Takahashi