Dannasm 027

Shigeyoshi Suzuki age76

IMAGE:Shigeyoshi Suzuki