Dannasm 054

Toshio Yoshizawa age71

IMAGE:Toshio Yoshizawa